Dosya Adıİşlem
T.C. Kalkınma Bakanlıgı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Türkiye İç Denetim Enstitüsü
İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kamu
Kamu İç Denetçiler Derneği
COSO
İNTOSAI
The Institute Of Internal Auditors
Public Internal Financial Control
Internal Auditor