Kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 63. maddesinde iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Kanuna göre iç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır ve kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilmektedir.

Bu bağlamda, 2547 sayılı Kanunun 51/a maddesi ve 5018 sayılı Kanunun 63. maddesi çerçevesinde doğrudan Rektör’e (Üst Yönetici) bağlı olarak, Yönetim Kurulu’nun 18.03.2008 tarih ve 807/15750 sayılı kararıyla İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuş olup, Başkanlık görevini Vasfiye KOCA yürütmektedir.

İç Denetim Birimi Başkanlığında  Güllü TÜRKOĞLU, Alaaddin ŞAHİN, Ahmet KARABULUT, Gülden Şebnem ODABAŞ ve Esra ZORLU İç Denetçi olarak görev yapmaktadır.